Részvételi feltételek

Részvételi feltételek

 

 

 

A jelen Részvételi feltételek irányadóak a Magyar Modellfotós Klub Egyesület – székhelye: H-9400 Sopron, Harkai u. 20., nyilvántartási szám:  08-02-0062723, nyilvántartásba véve a Győri Törvényszék által – a továbbiakban: Egyesület által szervezett minden rendezvényen.

 

 

 • / Az Egyesület elsősorban tagjai részére, illetve amennyiben valamennyi rendelkezésre álló részvételi lehetőséggel tagjai elsősorban nem élnek, úgy harmadik személyek részére (továbbiakban: Résztvevő) olyan rendezvényeket szervez, ahol az Egyesület céljával, rendeltetésével összefüggésben álló tevékenység történik. Ilyen rendezvények elsősorban modell- vagy egyéb fotózások (stúdióban vagy szabadtéren), fotósszakmai konzultációk, tréningek, fotóstáborok vagy bármilyen olyan tevékenység, amely az Egyesült alapszabályával összhangban van. (a továbbiakban: Rendezvény.) Nem tartoznak a jelen Részvételi feltételek hatálya alá az Egyesület közgyűlései.

 

 

 • / Az Egyesület a fentiek szerinti tevékenységét nonprofit szervezetként végzi, ennek megfelelően kizárólag előkészíti és megszervezi a Rendezvényt, közreműködik a Rendezvény lebonyolításában, a rendezvénnyel kapcsolatos szerződések – ideértve az előadókkal, modellekkel kötött szerződést, stúdióbérleti szerződést – az adott Rendezvényre jelentkező Résztvevők és az érintett másik fél között közvetlenül jönnek létre. Ennek megfelelően a jelen Részvételi feltételek elfogadásával a Résztvevő meghatalmazza az Egyesületet, hogy nevében és javára eljárjon a fenti szerződések előkészítése és megkötése során, mely a nevében az Egyesület által szerződéseket a Résztvevő vita nélkül teljesíteni köteles. A Résztvevő a meghatalmazás visszavonására annak és az annak alapján megkötendő szerződés speciális voltára nem jogosult, amennyiben azt visszavonja, úgy elveszti a Rendezvényen való részvételi jogát, azonban az önköltség megfizetésére köteles marad.

 

Az Egyesület az előzetes közölt, a Résztvevőre jutó önköltségnél nagyobb összegű fizetési kötelezettséggel járó kötelezettséget csak a Résztvevő előzetes hozzájárulásával vállalhat.

 

Az Egyesület nevében annak tisztségviselői vagy az általuk erre felhatalmazott személy jár el a Résztvevő javára.

 

 

 • / Az Egyesület a Rendezvényt a honlapjain – www.modellfotosok.hu és www.aktfotosok.hu – hirdeti meg. Az ettől eltérő honlapokon meghirdetett bármilyen rendezvény nem az Egyesület rendezvénye, azért az Egyesület felelősséget nem vállal.

 

 

 • / Az Egyesület a honlapokon a Rendezvény meghirdetésével egyidejűleg a meghirdetett Rendezvény egy Résztvevőre jutó teljes önköltsége összegét közzéteszi. Az önköltség a Rendezvény során a Résztvevőkre jutó minden költség arányos részének teljes összege.

 

 

 • / A Rendezvényre a Résztvevő kizárólag a fentiekben megjelölt honlapokon jelentkezhet, minden egyéb formában – e-mail, telefon, levél, FB oldalon való közlés, stb. – nem minősül érvényes jelentkezésnek, azt az Egyesület nem veszi figyelembe. A jelentkezés a honlapon a Résztvevő nevének és címének, születési idejének valamint érvényes email címének és telefonszámának feltüntetésével történik. A jelentkezés nem visszavonható, annak elfogadása esetén a fizetési kötelezettségek a Résztvevőt akkor is terhelik, ha a Rendezvényen bármely okból nem vesz részt. A születési dátum megadása a Résztvevő nagykorúságának ellenőrzését szolgálja.

 

 

 • / A Résztvevő a jelentkezéskor külön köteles elfogadni a jelen Részvételi feltételeket. Ennek hiányában a jelentkezés érvénytelen.

 

 

 • / A Résztvevő a jelentkezéssel visszavonhatatlanul kötelezi magát az Egyesület által a 4./ pont szerint közölt teljes önköltség megfizetésére.

 

 • / Az Egyesület a jelentkezést a Résztvevő által megadott e-mail címre küldött e-mailben igazolja vissza. A visszaigazolással a Résztvevő megszerzi a jogot a Rendezvényen való részvételre és kötelessé válik az önköltség megfizetésére.

 

Az e-mail cím mint szolgáltatás megfelelő működéséért és a küldemény észleléséért a Résztvevő felelős, az Egyesület nem felel azért, ha az e-mail a Résztvevőnek bármely okból nem jutott tudomására, bár az Egyesület a visszaigazolást a megadott e-mail címre igazolható módon elküldte. A Résztvevő akkor is köteles az önköltség megfizetésére, ha a visszaigazolás annak ellenére nem jutott tudomására, hogy az Egyesület a visszaigazolást az általa megadott e-mail címre igazolható módon elküldte.

 

 

 • / A Résztvevő az önköltség összegét legkésőbb a Rendezvényig köteles az érintetteknek megfizetni. Amennyiben a Résztvevő a Rendezvényen bármely okból nem vesz részt, a Résztvevő kötelessége és felelőssége, hogy az önköltségnek megfelelő összeget a Rendezvény időpontjában annak helyszínére kifizetés végett eljuttassa.

 

 

 • Abban a nem várt esetben, ha a Résztvevő a Rendezvényen nem jelenik meg és nem fizeti meg az önköltség rá jutó részét, az érintett harmadik személyekkel kötött szerződéseknek valamennyi résztvevő mint személyösszesség nevében és által megkötött jellegére figyelemmel a hiányzó összeget az Egyesület előlegezi meg az érintett szerződő partnerek felé a Résztvevő helyett azzal, hogy a Résztvevő fizetési kötelezettsége ezt követően a tartozásátvállalás szabályai szerint az Egyesület felé áll fenn annak minden járulékára kiterjedően. A Résztvevő a fentiek szerinti esetleges tartozásátvállaláshoz a jelen Részvételi feltételek elfogadásával visszavonhatatlanul hozzájárul.

 

A Résztvevő köteles ez az összeget az Egyesületnek haladéktalanul megtéríteni.

 

Amennyiben Résztvevő az önköltség rá jutó részét legkésőbb a Rendezvény előre közölt befejezési időpontjáig maradéktalanul nem fizeti meg, úgy az önköltség összegének 30 %-át köteles késedelmi kötbérként megfizetni. Ezen túl a késedelem idejére köteles az önköltség rá jutó része után a késedelembe esés időpontjától évi 10 % késedelmi kamat megfizetésére.

 

 

 • A Résztvevő mindaddig nem jogosult az Egyesület semmilyen 1./ pont szerint Rendezvényén részt venni, ameddig az Egyesület felé minden tartozásának maradéktalanul, a kamatokra és költségekre is kiterjedően nem tett eleget. A tilalom az Egyesület közgyűlésére nem vonatkozik.

 

 

 • Amennyiben a Résztvevő legalább hét naptári nappal a Rendezvény tervezett időpontját megelőzően tájékoztatja az Egyesületet, hogy a Rendezvényen nem tud részt venni és a helyére más személy jelentkezik, úgy az Egyesület a Résztvevőre jutó önköltséget visszatéríti, ha azt a helyére jelentkezett személy maradéktalanul megfizette. A visszatérítés feltétele, hogy a Résztvevő minden fizetési kötelezettségét maradéktalanul és határidőben teljesítse.

 

Amennyiben több Résztvevő mondta le a fenti határidőn belül a részvételt és valamennyi részvételi helyre nincs új jelentkező, úgy az Egyesület a fenti előfeltétel teljesülése esetén olyan arányban téríti vissza az önköltséget, ahogy a fizetési kötelezettségüket teljesítő új jelentkezők (mint számláló) és a lemondással érintett részvételi helyek (mint nevező) egymáshoz aránylanak, feltéve, hogy a helyekre jelentkezett személyek az önköltséget maradéktalanul megfizették.

 

 

 • A Résztvevő jogosult a Rendezvény meghirdetett időpontjában a meghirdetett helyen megjelenni és a Rendezvényen részt venni, a Rendezvény befejezésének időpontjában pedig köteles a Rendezvény helyszínét elhagyni.

 

A Résztvevő köteles az Egyesület által megkövetelt jognyilatkozatok megtételére a tevékenység megkezdése előtt, így különösen köteles a felhasználási szerződés megkötésére, amihez az Egyesület segítséget nyújt. A Résztvevő az elkészült képeket a megkötött szerződés keretei között használhatja fel. A Résztvevő köteles tájékozódni a fotózás megkezdését megelőzően a modell vagy modellek által megállapított felhasználási feltételekről és a vonatkozó szerzői jogi, illetve polgári jogi szabályok betartásával köteles eljárni.

 

Amennyiben a Résztvevő a Rendezvényen alkohol vagy drog, illetve más kábító hatású anyag befolyása alatt lévő állapotban jelenik meg, úgy az Egyesület képviselője megtilthatja, hogy a Rendezvényen részt vegyen. A Résztvevő az önköltséget ilyen esetben is köteles megfizetni.

 

A Résztvevő a Rendezvényen köteles az általános elfogadott magatartási normáknak megfelelő magatartást tanúsítani, a modellel és a többi fotóssal együttműködni, a modellekkel szemben megfelelő tiszteletet tanúsítani, mások tevékenységét, illetve az előadást, tréninget, konzultációt, workshopot nem zavarni. A Résztvevő akkor is köteles az Egyesület Etikai kódexében foglaltakat betartani, ha nem tagja az Egyesületnek. A Résztvevő a jelen Részvételi feltételek elfogadásával igazolja, hogy az Egyesület 3./ pont szerinti honlapjain megtalálható Etikai kódexet elolvasta és magára nézve kötelezően elfogadta.

 

Amennyiben a Résztvevő a fenti magatartási szabályokat megszegi, úgy az Egyesület Rendezvényen jelenlévő képviselő figyelmezteti, ismételt vagy súlyosabb szabályszegés esetén a Rendezvényről kizárhatja, továbbá az Egyesület más rendezvényeire való jelentkezését visszautasíthatja, függetlenül attól, hogy egyébként került-e sor fegyelmi vagy etikai eljárásra és felelősségre vonásra az adott Résztvevővel szemben. A Résztvevő az önköltség rá jutó összegét ebben az esetben is köteles teljes egészében legkésőbb a Rendezvény helyszíne elhagyásának időpontjában megfizetni.

 

 

 

 • A Résztvevő a jelen Részvételi feltételek elfogadásával igazolja, hogy az Egyesületnek a 3./ pontban leírt weboldalain elérhető adatvédelmi szabályozását elolvasta, megismerte és azt a saját személyes adatai kezelését illetően maradéktalanul kielégítőnek találja, arra vonatkozóan további észrevétele, kifogása vagy indítványa nincs.

 

 

 • Amennyiben az általános felhasználási feltételek egy vagy több rendelkezése semmis vagy érvénytelen valamely törvény, szabályozás alkalmazása vagy valamely illetékes bíróság jogerős döntése következtében, a többi rendelkezés továbbra is érvényes és hatályos marad. Az Egyesület mindent megtesz annak érdekében, hogy az ilyen rendelkezést, amint lehetséges, a jelen feltételek szelleméhez legközelebb álló másik érvényes és hatályos rendelkezéssel váltsa fel. Az a tény, hogy az egyik fél nem követelte, állandó vagy ideiglenes jelleggel, a jelen feltételek bármely pontjának alkalmazását, semmilyen esetben nem jelenti az abban a pontban foglaltakról való lemondást.

 

 

 • A jelen Részvételi feltételeket az Egyesület nem jogosult egyoldalúan módosítani azon Rendezvény vonatkozásában, amelyek meghirdetéséhez annak elfogadását feltételként szabta. E rendelkezés nem zárja ki, hogy a Részvételi feltételeken az Egyesület a jövőben más rendezvényeket megelőzően módosítson, ennek okán a Résztvevő a Részvételi feltételeket az Egyesület minden további egyéb rendezvényére való jelentkezés esetén újra köteles megismerni és elfogadni.

 

 

 • A Résztvevő a jelen Részvételi feltételek elfogadásával kijelenti, hogy nagykorú, cselekvőképes személy, aki a jelen Részvételi feltételek szerinti kötelezettségek joghatályos vállalásához szükséges ügyletkötési és belátási képesség birtokában van.

 

Amennyiben a Résztvevő nem tagja az Egyesületnek, az Egyesületnek a Rendezvényen jelenlévő képviselője jogosult a Résztvevő nagykorúságának tényét a személyi igazolvány vagy más, a születési dátumot és arcképet tartalmazó igazolvány megtekintésével ellenőrizni, figyelemmel arra, hogy glamour, fehérnemű vagy aktfotózáson csak nagykorú személy vehet részt. Amennyiben a Résztvevő nem tudja magát igazolni vagy azt megtagadja, úgy az Egyesület jelenlévő képviselője őt a Rendezvényről kizárhatja. A Résztvevő az önköltséget ilyen esetben is köteles megfizetni.

 

 

 • A jelen Részvételi feltételek elfogadásával a feleknek a jelen Részvételi feltételek és az érintett Rendezvény tárgyában keletkezett minden esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli szerződése vagy más megállapodása, a felek bármelyike által tett ajánlat, észrevétel vagy javaslat hatályát veszti, arra a továbbiakban egyik fél sem hivatkozhat kellő alappal.

 

 

 • A jelen Részvételi feltételek vonatkozásában az írásbeliség kötelező abban a vonatkozásban, hogy a Résztvevő által már elfogadott Részvételi feltételek minden esetleges módosítása értelmezése vagy kiegészítése csak valamennyi fél által aláírva érvényes és hatályos. Szóban vagy ráutaló magatartással tett jognyilatkozatra egyik fél sem hivatkozhat, azok kötelező erővel egyik félre sem bírnak.

 

 

 • A jelen Részvételi feltételek annak a Résztvevő általi elfogadásával érvényesek és hatályosak akkor is, ha a jelentkezés elfogadása csak a visszaigazoló email címre történő megküldéssel történik meg.

 

 

 • A Részvételi feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a szerzői jogra vonatkozó jogszabályok és más hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

 

 • A jelen Részvételi feltételekből eredő minden jogvitára a felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

 

 

A Résztvevő a jelen Részvételi feltételeknek weboldalon való elfogadásával igazolja, hogy a Részvételi feltételeket azok elfogadását megelőzően elolvasta, annak tartalmát, rendelkezéseit jogkövetkezményeit értelmezte, megértette és az akaratával mindenben megegyezik. A Résztvevő kijelenti, hogy a jelen Részvételi feltételek a szokásostól eltérő feltételt nem tartalmaznak.