Etikai kódex

MAGYAR MODELLFOTÓS KLUB

EGYESÜLET

ETIKAI KÓDEX

Etikai elvárások a Magyar Modellfotós Klub Egyesület részéről

 1. január 13.

Az Egyesület tagja:

 

 • Az alkotó tevékenységet az emberi méltóság megőrzésével, a törvények betartásával, mások sérelme nélkül végezze.
 • Az alkotó munka során ne adjon arra okot, hogy elmarasztalás érje fellépése, magatartása miatt.
 • Tevékenysége során a személyiségi jogokat ne sértse.
 • Tiszteletben tartva mások munkáját, alkotói jogát, véleményszabadságát, a Szerzői Jogról szóló törvény szerint járjon el.
 • Mindenkor a kulturált emberhez méltó érintkezés, kapcsolatteremtés szabályait betartva végezze a klubhoz kötődő tevékenységét.
 • Az Egyesületben és az Egyesület érdekében végzett bármilyen tevékenység során a klubtag semmilyen kárt és hátrányt nem okozhat az Egyesületnek .
 • Követelmény az Egyesület Alapszabályának és Etikai Kódexének betartása.
 • Az Egyesület célkitűzéseinek, feladatainak szellemében a klubéletében lehetőségeihez mérten aktívan részt vegyen.
 • Elvárt a közgyűléseken meghatározott döntéseknek megfelelő jövőbeni tevékenység.
 • Elvárt a személyes tevékenység, és példamutatásnak köszönhető eredményes működés, valamint népszerűsítés elősegítése a Magyar Modellfotós Klub Egyesületet illetően.
 • Népszerűsítse az Egyesület tevékenységét az előző pontban foglaltban túlmutatóan is, a fotográfiával kapcsolatban tegyen említést arról, hogy Ő a Magyar Modellfotós Klub Egyesület tagja. (pl. pályázati sikerek, publikációk, más szervezet keretein belül történő kiállítás esetén)
 • Alkotásait az Egyesület rendelkezésére bocsátják a – szerzői jog figyelembevételével – közös munkásságukat reprezentáló kiállítások megrendezéséhez, illetőleg országos, vagy nemzetközi pályázatokon való részvételhez, közös kiadványok készítéséhez.
 • Az Egyesület tagjaként a tagság körében ellentmondásokkal terhes légkör teremtése, és mások jó hírének öncélú rombolása nem megengedett.
 • A tagok tájékoztatják az Egyesület vezetőségét önálló kiállításaikról.
 • A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének Etikai Kódexében foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 • A közgyűlés által megállapított tagdíjat a megadott határidőre fizesse be.

Eljárás az Etikai Kódex megsértése esetén

 

 • Az Etikai Kódex megsértése esetén a Magyar Modellfotós Klub Egyesület elnöksége az illetékes.
 • Az elnökség kötelessége a vétséggel kapcsolatos tényfeltárás, majd ezt követően objektív döntés meghozatala a vétség mértékétől függően az érintett taggal, tagokkal kapcsolatban, melyek a következők lehetnek:

– az eset kivizsgálását követően a vétség semmissé tétele, erről a tagok informálása a jó hírnév megőrzésének érdekében
– figyelmeztetés
– megrovás
– tagsági viszony felfüggesztése
– tagsági viszony megszüntetése